Informatie Praktijk

Werkwijze praktijk

Binnen Kinderfysiotherapie Nelissen vinden wij het belangrijk dat u gehoord wordt en terecht kunt met de hulpvragen omtrent uw kind. Met elkaar gaan wij op zoek naar de juiste oplossing om uw kind te versterken in zijn bewegen en zelfvertrouwen.

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u zelf naar de kinderfysiotherapeut stappen (zonder verwijzing van een arts) om advies in te winnen. De kinderfysiotherapeut doet dan een screening om vast te stellen of u op het juiste adres bent. Uw kind kan ook verwezen worden naar onze praktijk via de huis­arts, specialist, consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. De kinderfysiotherapeut zal onderzoek doen aan de hand van de hulpvraag en wordt samen een behandelplan gemaakt. Zodat zo snel mogelijk de hulpvraag kan worden verholpen door o.a. regelmatig samen te evalueren.

Tot de leeftijd van twee jaar zal de behandeling aan huis plaats vinden. Dit biedt een veilige omgeving voor ouders en kind en kunnen er tegelijkertijd adviezen worden gegeven in de thuissituatie. Bij kinderen boven de twee jaar zullen de behandelingen plaatsvinden in de praktijk. Het oefenmateriaal is erop gericht plezier te hebben in bewegen en bepaalde motorische functies te “oefenen”. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn omgeving. De duur van de behandeling kan sterk verschillen. Soms is een advies voldoende zoals een houding- of sportadvies. Bij langdurige klachten of ontwikkelingsgere-lateerde klachten duurt de behandeling langere tijd.

De kinderfysiotherapeut zal regelmatig een terugkoppeling geven middels rapportage naar de verwijzer en andere betrokken instanties. Uiteraard in overleg en met uw toestemming.

Vergoedingen en Tarieven

Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

 • Bij niet-chronische aandoeningen worden maximaal 18 behandelingen per indicatie vergoed.
 • Bij chronische aandoeningen worden alle behandelingen vergoed.

Vanuit uw aanvullende polis bij uw zorgverzekeraar heeft uw kind ook nog recht op het aantal fysiotherapievergoedingen bovenop de 18 behandelingen uit de basisverzekering.

Als uw kind al eerder in het jaar kinderfysiotherapie heeft gehad bij andere praktijk, dan wordt het aantal behandelingen afgetrokken van de 18 behandelingen uit de basisverzekering.

Op het moment dat de kosten van de behandelingen niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt u maandelijks een factuur (zie tarieven). Kinderfysiotherapie Nelissen heeft met de meeste zorgverzekeraars een contractovereenkomst en zullen uw facturen rechtstreeks richting uw zorgverzekeraar gaan en worden vergoed.

Indien u de behandeling/behandelafspraak niet na kunt komen, dient u voor 24uur af te bellen of mailen. Als u binnen de 24uur de afspraak annuleert, zal de gereserveerde behandeling voor 75%  in rekening worden gebracht.

De tarieven worden opgesteld door de zorgverzekeraar en u ontvangt een factuur als de kosten van de behandelingen niet worden vergoed:

Soort behandeling Prijs
Intake & Onderzoek €42,50
Zitting kinderfysiotherapie in de praktijk €49,50
Zitting kinderfysiotherapie aan huis €65,50
kinderfysiotherapeutische rapportage €42,50
Instructie/overleg met ouders €35,00
Niet nagekomen afspraak Kinderfysiotherapie €35,00


Praktijkvoorwaarden

Kinderfysiotherapie Nelissen hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met haar gezinnen/patiënten. Wij vinden het zeer belangrijk dat er duidelijkheid is met betrekking tot onze werkzaamheden. Hieronder vindt u daarom verdere informatie over onze Praktijkvoorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Behandelingsovereenkomst

 • Samen met de kinderfysiotherapeut wordt een onderzoek en behandelplan opgesteld met uw toestemming om aan de slag te gaan met uw hulpvragen. Door de kinderfysiotherapeut wordt hier duidelijke uitleg en informatie over gegeven zodat het voor iedereen duidelijk is wat het behandelplan zal zijn. Deze kan zeer variëren in welk tijdsbestek dit zal plaatsvinden. Dit is zeer afhankelijk van de hulpvraag.
 • Voor de sportlessen wordt een Inschrijfformulier ingevuld en toestemming gegeven dat uw zoon/dochter mee doet met de lessen. Daarin kunt u ook nog aangeven of u wel of niet akkoord gaat met deelname aan de groepswhatsapp. Het delen van foto’s en filmpjes in de groepswhatsapp en of wij foto’s mogen gebruiken voor onze social media accounts.

 Betalingsvoorwaarden

 • Voor kinderfysiotherapie worden 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering van uw verzekeraar. Het is voor een kind mogelijk uit de aanvullende verzekering indien nodig extra behandelingen vergoed te krijgen.
 • Indien u zelf de behandelingen betaald, ontvangt u een factuur van de desbetreffende behandeling(en).
 • Voor iedere behandeling bent u een vergoeding aan Kinderfysio Nelissen verschuldigd conform het tarief van uw zorgverzekeraar. Indien de behandeling(en) zelf betaald wordt er verwezen naar de tarieven op onze website.
 • Tarieven worden voor de kinderfysiotherapie vastgelegd door de zorgverzekeraars.
 • Indien de afspraak niet uitkomt, dient de afspraak 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.
 • Voor de sportlessen binnen Kinderfysio Nelissen wordt er gebruik gemaakt van een 10 rittenkaart die vooraf door ouders wordt betaald. Iedere keer dat hun zoon/dochter aanwezig is in de sportles, zal een rit worden afgeschreven.

Overname

 • Tijdens afwezigheid van uw therapeut kan een collega vanuit de praktijk Kinderfysio Nelissen de behandeling of sportles overnemen. Dit om de therapie en lessen optimaal te kunnen continueren. Wij zullen u hier, indien mogelijk, altijd van tevoren op de hoogte stellen. Indien u bezwaar heeft tegen behandeling door een andere collega geef dit bij ons aan.

Opleiding

 • Kinderfysiotherapie Nelissen begeleidt soms stagiaire(s) van de opleiding (kinder)fysiotherapie die uw kind, onder supervisie van uw kinderfysiotherapeut, kunnen behandelen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, geef dit aan bij de desbetreffende kinderfysiotherapeut.

Privacy

 • Kinderfysiotherapie Nelissen hecht veel waarde aan uw persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om deze veilig te verwerken. Op de website kunt u de privacyverklaring vinden.

 Eigendommen

 • Kinderfysiotherapie Nelissen stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

KLACHTENREGLEMENT

Kinderfysiotherapie Nelissen hecht veel waarde aan een goede relatie met haar gezinnen/patiënten. Daarom wil Kinderfysiotherapie Nelissen primair voorkomen dat er een formele klachtenprocedure moet worden gestart. Mocht dat onverhoopt toch noodzakelijk zijn, dan willen we dat uw klacht op een zorgvuldige wijze wordt behandeld. Hieronder vindt u beschreven welke procedure Kinderfysiotherapie Nelissen hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Stap 1
Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft of aan de praktijkeigenaar. Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2
Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u mondeling of via e-mail een klacht indienen bij de verantwoordelijke therapeut. Er wordt binnen vijf werkdagen persoonlijk contact met u opgenomen. Tijdens een schoolvakantie wordt na de schoolvakantie contact met u opgenomen. We proberen met u samen een oplossing te vinden.

Stap 3
Als bovengenoemde stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de klachtencoördinator. Hiervoor kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Stap 4
Binnen een week sturen we u een ontvangstbevestiging van uw klacht en heeft een medewerker van Kinderfysiotherapie Nelissen ter zake met u persoonlijk contact gehad. Tijdens een schoolvakantie wordt na de schoolvakantie contact met u opgenomen. Dan hoort u van ons hoe en door wie uw klacht inhoudelijk en procedureel verder wordt behandeld. Uiterlijk vier weken na de ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke inhoudelijke reactie.

Stap 5
Bent u het met deze reactie niet eens, dan kunt u zich wenden tot KNGF; Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie met het verzoek in de kwestie een uitspraak te doen. Kinderfysiotherapie Nelissen is aangesloten bij het KNGF. De uitspraak van het KNGF is voor Kinderfysiotherapie Nelissen bindend. Eventuele consequenties zullen door Kinderfysiotherapie Nelissen snel worden afgehandeld.

Klachten en aanverwante correspondentie wordt door Kinderfysiotherapie Nelissen gedurende een periode van 10 jaar in haar archief bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar info@kinderfysionelissen.nl of naar het volgende adres:
Kinderfysiotherapie Nelissen, de Strandwal 20, 1851 VM in Heiloo.

PRIVACYBELEID

Kinderfysiotherapie Nelissen vindt het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Wij informeren u in dit regelement zo helder mogelijk over de manier waarop wij dat doen. Het start bij de aanmelding van u kind bij onze praktijk. Hiervoor vult u digitaal een aanmeldformulier in op onze website. De gegevens die u invult zullen alleen zichtbaar zijn voor de medewerkers van de praktijk en zullen gebruikt worden voor inschrijving in ons beveiligd elektronische patiëntendossier. Door invulling van dit formulier geeft u tevens toestemming voor het gebruik van de gegevens van uw kind ten behoeve van dit digitale patiëntendossier en gaat u akkoord met deze privacy regelement. Tevens geeft u aan of er toestemming is voor overleg met andere zorgverleners/onderwijsinstellingen indien nodig.

Uiteraard gaat uw (kinder)fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom zijn naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgesteld:

 • Toegang tot de gegevens: behalve de (kinder)fysiotherapeut die uw kind behandeld hebben ook de andere medewerkers van de praktijk toegang tot het dossier. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.
 • Inzage recht: u heeft het recht om de gegevens die over uw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat deze onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Patiënt rechten: U heeft het recht om de gegeven toestemming voor registratie van uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan ons door een mail te sturen naar info@kinderfysionelissen.nl.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Indien uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zal dit anoniem gebeuren. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat doorgeven aan uw fysiotherapeut.
 • Gegevens van uw kind worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, alleen pas bij uw akkoord met dit regelement. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat uw kind uitbehandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd, dat alleen bovengenoemde groep mensen deze gegevens kan inzien. Voor medische dossiers betreft dit een verplicht bewaartermijn van minimaal 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier omgaat met de gegevens kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Doeleinden

Wij verwerken deze gegevens met als doel u optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Om u te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw hulpvraag, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw gezondheid. Daarnaast zijn wij als zorgverleners verplicht een dossier op te bouwen in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens

 • Bij het gebruik maken van onze diensten laat u uw NAW gegevens bij ons achter.
 • Bij de intake noteren wij gegevens betreffende uw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF, onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, behandelplan;
 • Tijdens de behandeling worden van iedere sessie dag journalen geschreven, verslag gelegd van evaluaties en er worden rapportages geschreven;
 • Lidmaatschap/abonnementsvorm.
 • Deze gegevens worden verwerkt in verslaglegging richting de huisartsen, jeugdartsen, scholen en specialisten met uw toestemming door akkoord te gaan met het regelement op het aanmeldformulier.
 • De inloggegevens voor het openen van uw dossier worden op een veilige plek bewaard. Hierbij maken wij gebruik van meerdere aparte accounts met dubbele beveiliging. Deze accounts worden geopend op mobiele telefoons of laptop/computer.
 • Het archief voor zover schriftelijk zit in een afgesloten kast in een afgesloten kamer.
 • Indien een therapeut de behandelruimte verlaat, wordt het programma gesloten of de ruimte zelf afgesloten.
 • In bijzijn van de patiënt wordt het overzichtsscherm van Intramed op anoniem gezet, zodat de privacy van andere patiënten gewaarborgd wordt.

Als u naar aanleiding van bovenstaande punten in het Privacy Reglement nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

ONS TEAM

LINDA ANDRIESSEN-NELISSEN
LINDA ANDRIESSEN-NELISSENPraktijkeigenaar / ToP-Kinderfysio / Baby-, kinder- en opvoedcoach / Draagconsulent
BIG-nummer: 09065253704

Mijn naam is Linda Andriessen-Nelissen, trotse praktijkeigenaar en werkzaam als kinderfysiotherapeut en als coach voor kersverse ouders.
Al vele jaren nu aan het werk binnen dit prachtige vak maar sinds ik ToP kinderfysiotherapeut ben geworden, heb ik gezien dat ik van de doelgroep 0-2 jaar ontzettend veel energie krijg. Mijn missie binnen mijn werk is dan ook, dat iedere (aanstaande) ouder kan genieten van zijn/haar kindje door ouders te voorzien van de juiste informatie en mijn expertise te geven. Als je goed voorbereidt bent en weet wat je kan verwachten kan je zoveel meer vertrouwen op je ouderinstinct en groeit je zelfvertrouwen. De ontspanning en plezier met je kindje tot resultaat. Dat ouders ook weten dat zij met al hun vragen over hun baby bij mij terecht kunnen. Het vertrouwen te geven dat je op de juiste plek bent.
Ik had het zelf ontzettend fijn gevonden als ik zo’n iemand had toen ik als eerste moeder werd. Alles is nieuw en een baby komt niet met een handleiding dus hoe fijn om met je vragen bij iemand terecht te kunnen. Mijn tweede zoon was een huilbaby dus als ervaringsdeskundige ook fijn om ouders hierin te begrijpen wat zij doormaken. Hoe intens en heftig het ouderschap dan is.

Naast mijn werkzaamheden binnen mijn eigen praktijk ben ik getrouwd en moeder van twee jongens. In mijn vrije tijd zoek ik ontspanning door af en toe op vakantie te gaan met mijn gezin, af te spreken met vriendinnen of lekker te sporten!

NIKKI VAN ZIJL
NIKKI VAN ZIJLKinderfysiotherapeut | SI therapeut | Mama & Baby FIT-, Babymassage- en Peutergym instructrice
BIG-nummer: 19924286104

Mijn naam is Nikki van Zijl en als kinderfysiotherapeut werkzaam bij Kinderfysio Nelissen. Ik ben te vinden op verscheidene basisscholen in de omgeving, aan huis bij kinderen van 0/2 jaar en op de praktijk in Heiloo. Deze afwisseling vind ik erg leuk!
Hetgeen wat ouders die met hun kind in de praktijk komen aan mij waarderen, is mijn open en vrolijke houding. Ook mijn humor en creativiteit tijdens de behandelingen. Voor mij is de basis dat het kind zich veilig voelt bij mij om zich vervolgens te kunnen ontwikkelen. Wat ik zo mooi vind binnen ons werk is spelenderwijs met de ouders en het kind een gezamenlijk doel bereiken. Of dit is om een kind weer zonder pijnklachten het dagelijks leven en sportactiviteiten uit te voeren of een vaardigheid waar zij moeite mee hebben onder de knie te krijgen. Ik maak het liefst overal een spel van om de aandacht en motivatie van het kind hoog te houden tijdens de behandeling. Ongeacht de leeftijd van het kind, ervaar ik het iedere keer weer als een uitdaging om een balans te zoeken tussen de meest effectieve behandeling op een zo ontspannen en plezierig mogelijke wijze. Want wat is er nou leuker dan de ontwikkeling van onze volgende generatie stimuleren?

Als ik niet aan het werk ben, geniet ik van mijn gezin en de mensen om me heen. Het feit dat ik inmiddels moeder ben van twee prachtige kindjes, heeft mij veel inzicht en ervaring gegeven in de verschillende facetten van het ouderschap.
Ik hoop jullie graag eens te zien in de praktijk en jullie te kunnen helpen en ondersteunen waar nodig.

DENISE ROETINK
DENISE ROETINKKinderfysiotherapeut | SI therapeut | Peutergym & Yoga instructrice
BIG-nummer: 39917484304

Mijn naam is Denise Roetink en werkzaam als kinderfysiotherapeut binnen Kinderfysio Nelissen.
Ik ben kinderfysiotherapeut geworden vanwege het spelenderwijs oefenen met een kind. Dit vind ik echt het allerleukste. Ik wordt enthousiast van kinderen en krijg energie van ze, omdat zij vaak erg gemotiveerd zijn om een doel te bereiken, en het plezier hebben om dit doel echt samen te bereiken.

Daarnaast vind ik het fijn om de kinderen plezier in bewegen te laten ervaren en dit levenslang voort te zetten, omdat wetenschappelijk is bewezen dat een goede fitheid bijdraagt aan een gezonde leefstijl. En zo uiteindelijk op den duur de wereld een stukje gezonder wordt. Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daarom is het breed kijken ook heel belangrijk en het betrekken van andere zorgverleners. Dit doe ik dan ook met regelmaat, contact hebben met een andere zorgverlener, en natuurlijk school en soms de sportclub, om zo het beste resultaat voor het kind te krijgen.
Als ik niet aan het werk ben, dan hou ik erg van naar buiten gaan. Sporten en skeeleren of rondje varen op het water rondom Alkmaar. Maar ook hecht ik veel waarde aan het afspreken met vrienden en vriendinnen.

Tijdens mijn werk ben ik zorgzaam, rustig, ik ben een luisterend oor, daarnaast heb ik plezier en ben ik creatief, een aanpakker en erg optimistisch. Zie ik jullie snel?

MELISSA KAMP-MES
MELISSA KAMP-MESKinderfysiotherapeut | Reflexintegratie trainer | Masseur | Peutergym instructrice
BIG nummer: 89920148304

Mijn naam is Melissa Kamp-Mes en werkzaam als kinderfysiotherapeut en zwangerschapsmasseur bij Kinderfysio Nelissen.
Het leukste aan mijn werk als kinderfysiotherapeut is de variatie aan hulpvragen waarmee ouders en kinderen komen. Iedere hulpvraag is uniek en deze puzzel oplossen vind ik het leukste wat er is. Om dit samen met het kind en alle belangrijke mensen om het kind heen voor elkaar te krijgen. Daarbij vind ik het belangrijk om breed naar de gehele situatie te kijken en niet alleen naar het bewegen van het kind. Bij de rol als kinderfysiotherapeut is dat vaak het eerste waar men aan denkt. Toch lukt het het bewegen vaak niet door bijv. de reflexen die van kinds af aan niet goed geïntegreerd zijn. Dit is iets wat ik met regelmaat meeneem tijdens mijn behandelingen en onderzoeken.
Ik heb een goed luisterend oor zowel voor het kind als ook voor de ouders. Het is mijn kracht dat ik vragen stel op het niveau van het kind, wat ik direct toepas in mijn behandeling. Daarmee creëer ik vertrouwen en veiligheid voor zowel kind als de ouder.
Een leuke variatie binnen mijn werkveld is het geven van zwangerschapsmassages. Om iemand even goed te laten genieten en te ontspannen in deze leuke maar toch ook spannende tijd. Dat geeft mij veel voldoening. Daarnaast een goede en leuke manier om op die manier ook bezig te zijn met een hele andere fase van het leven van het kind en de aanstaande ouder. Een belangrijke start van de ontwikkeling van het kind begint in de zwangerschap. Om aanstaande moeder ook te informeren over het belang van de 1e 1000 dagen die start in deze fase. En nu ik zelf ook zwanger ben, is het extra leuk om ervaringen uit te wisselen!

Naast mijn werk als kinderfysiotherapeute vind ik het leuk om te tennissen en buiten hard te lopen of te wandelen. Ook ben ik graag creatief bezig wat resulteert in verschillende kaartcreaties en haakwerkjes.

HELLA FENENGA
HELLA FENENGAKinderfysiotherapeut | SI therapeut | Babycoach| Slaapcoach | Masseur | Peutergym instructrice
BIG-nummer: 49915931304

Mijn naam is Hella Fenenga en als kinderfysiotherapeut werkzaam bij Kinderfysio Nelissen. Mijn missie is om elk kind en elke ouder zo ontspannen mogelijk door het leven te laten gaan. Als we ontspannen zijn leren we het meest. Als we voldoende uitgerust zijn en goed slapen zien we veel meer en als we bewegen worden we nog blijer.
In mijn behandelingen zorg ik ervoor dat kind en ouder zich op zijn/haar gemak voelt. Een fijne interactie helpt bij een goede communicatie waardoor de hulpvraag van kind en ouder duidelijker worden en ik jullie zo goed mogelijk kan ondersteunen.
Ik geloof in de natuurlijke ontwikkeling met alles wat daarbij komt kijken. En mocht het niet helemaal natuurlijk gaan dan vind ik het een plezierige uitdaging om samen met het kind, ouders en zijn omgeving op zoek te gaan naar de puzzel.
Mijn missie is ook heel erg ‘samen’ kijken. Naar de hulpvraag, het behandelproces maar ook ‘samen’ met de ouder naar hun kind. Hierdoor zal ik vaak een coachende rol aannemen.
Ik wil er ‘gewoon’ voor het kind en ouder zijn en hun verhaal aanhoren. Dat doe ik door geduldig en behulpzaam te zijn, vragen te beantwoorden en jullie van de juiste informatie te voorzien. Daarnaast probeer ik altijd een vleugje humor te gebruiken tijdens de behandelingen zodat kinderen het niet spannend vinden om naar mij toe te komen. Sterker nog, ik kijk goed naar de reactie en emoties van kinderen om mij vervolgens aan te passen zodat het kind met plezier bij mij komt en op zijn gemak is.
Naast mijn werk als kinderfysiotherapeut ben ik ook ‘ervaringsdeskundige’ want in 2022 is mijn dochter geboren. Ik ben gek op handbal en fotograferen. Door te fotograferen kijk je nog beter naar alles om je heen, net als een kinderfysiotherapeut naar een kind kijkt!

YANNICKE DEKKER
YANNICKE DEKKERKinderfysiotherapeut | Reflexintegratie trainer | Peutergym instructrice
BIG-nummer: 19926857004

Mijn naam is Yannicke en als kinderfysiotherapeut werkzaam bij Kinderfysio Nelissen.
Je kunt mij gedurende de werkdag veel in de auto vinden. Ik vind het heerlijk om onderweg te zijn en bij kinderen en gezinnen aan huis te komen. Ik werk ook met veel plezier op verschillende basisscholen in de regio. Daarnaast geef ik peutergym op twee locaties en ben de middagen te vinden op één van onze praktijklocaties.

Als therapeut zorg ik er graag voor dat jij je als kind en ouder op je gemak voelt. Met een open en spontane houding hoop ik een verhaal op gang te brengen of het ijs te breken als een kindje het bijvoorbeeld spannend vindt. Samen met de ouder(s) en/of het kind probeer ik de hulpvraag om te zetten tot behandeldoelen. Ik krijg energie als we doelen samen behalen en er stappen worden gezet in de (algehele) ontwikkeling van het kind. Maar als iets even niet gaat zoals verwacht, zal ik verder kijken dan ons vakgebied, beslissingen nemen en eventueel hulp inschakelen van een andere zorgverlener.

Op de momenten dat ik niet aan het werk ben, kun je mij hoogstwaarschijnlijk vinden op een zonnig eiland. Maar daarnaast ben ik ook graag op het strand in Nederland of buiten om een rondje hard te lopen. Mijn huis in Alkmaar staat vol met planten waar ik veel tijd en aandacht in steek.

Ik hoop jullie graag eens te zien in de praktijk en jullie te kunnen helpen en ondersteunen waar nodig.

MIJS VISSER
MIJS VISSERKinderoefentherapeut | Peutergym instructrice
VvOCM nr: 400960

Mijn naam is Mijs Visser en ik ben de eerste kinderoefentherapeut mensendieck bij Kinderfysio Nelissen. Naast de hulpvragen omtrent de motoriek van het kind, hou ik mij ook veel bezig met houdingsgerelateerde klachten.
Vanaf 2021 ben ik werkzaam op verschillende basisscholen en op de praktijk.
Het werken met kinderen zorgt ervoor dat ik elke dag een lach op mijn gezicht heb. Met een grap en een grol probeer ik om er samen met de kinderen alles uit te halen wat erin zit. Ik geloof namelijk sterk in het gebruik van een speelse benadering om kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. Het spelelement en de afwisseling van hulpvragen maken elke dag uniek.

Naast mijn werk als kinderoefentherapeut ben ik werkzaam als fotograaf en als visagiste. Hierin kan ik net als in mijn werk als kinderoefentherapie mijn creativiteit kwijt!

Ik kijk ernaar uit om u en uw kind te ondersteunen waar nodig.